Baza wiedzy/

Zakres dokumentacji rejestracyjnej

Suwnice

Urządzenia transportu bliskiego wymagają rejestracji w UDT, co jest konieczne w celu ich użytkowania zgodnie z obowiązującym prawem. UDT to Urząd Dozoru Technicznego. Dyrektor UDT wystawia eksploatującemu decyzję, zgodnie z którą może on korzystać z zarejestrowanego urządzenia. Aby jednak uzyskać taką zgodę, konieczne jest złożenie do właściwego oddziału terenowego UDT Wniosku o rejestrację urządzenia technicznego.

Jakie urządzenia transportu bliskiego wymagają rejestracji?

Urządzeniami transportu bliskiego (UTB) nazywamy maszyny umożliwiające przenoszenie towaru w obrębie konkretnego obszaru, np. na terenie budowy, w magazynie, hali produkcyjnej czy też stoczni. Ułatwiają one pracę, odciążając częściowo pracowników z ich codziennych obowiązków. Do UTB należą m.in.: wciągarki i wyciągarki, suwnice, żurawie, wyciągi towarowe, dźwignice linotorowe, ruchome podesty, dźwigi budowlane oraz dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów.

Rejestracja nowej suwnicy elektrycznej krok po kroku

Urządzenie techniczne rejestrujemy w odpowiednim oddziale UDT. W tym celu należy złożyć wniosek o przeprowadzenie badania urządzenia, które podlega nadzorowi. UDT w możliwie jak najkrótszym czasie przystępuje do badania odbiorczego. Termin i miejsce badania uzgadniane jest indywidualnie z użytkownikiem suwnicy. Badanie musi zostać przeprowadzone, aby stwierdzić, że może być bezpiecznie użytkowane. Podczas „odbioru UDT” Inspektor sprawdza zgodność zamontowanego urządzenia z wcześniej dostarczoną dokumentacją, a także uczestniczy w próbach obciążeniowych. Tylko pozytywny wynik badania odbiorczego umożliwia wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację suwnicy. Na jej podstawie założona zostaje również rewizyjna księga urządzenia.

Elementy dokumentacji rejestracyjnej nowej suwnicy elektrycznej

Rejestracja nowej suwnicy związana jest nie tylko z procedurą złożenia wniosku w UDT. Wraz z wnioskiem Właściciel i użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia odpowiedniej dokumentacji rejestracyjnej urządzenia. Kompletację dokumentacji najczęściej wykonuje producent/dostawca urządzenia w kooperacji z użytkownikiem. Szczegółowe wytyczne z tym związane znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii dotyczącym warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Zakres dokumentacji obejmuje:

  • Ogólny opis z identyfikacją UTB, w skład którego wchodzą dane techniczne urządzenia, deklaracja CE, a także certyfikaty poszczególnych elementów wyposażenia suwnicy, a przede wszystkim certyfikaty liny i haka
  • Instrukcja eksploatacji suwnicy, w tym również instrukcja jej montażu i eksploatacji. W takim dokumencie znaleźć powinny się też instrukcje obsługi i konserwacji komponentów elektrycznych, czy sterowania, w tym zestawu sterowania radiowego
  • Rysunek zestawieniowy suwnicy
  • Dokumentacja dotycząca elektryki, a więc wykaz aparatury i schemat elektryczny
  • Po montażu dołączana jest dokumentacja uzupełniająca, która składa się z rzutu umiejscowienia urządzenia w hali, protokołów prawidłowego montażu, pomiarów elektrycznych oraz odbioru toru jezdnego, a także schemat zasilania
  • Czasem również, jeśli jest to konieczne, protokół dotyczący prawidłowej instalacji suwnicy w strefie zagrożenia wybuchem

Obowiązkiem każdego użytkownika suwnicy elektrycznej o udźwigu powyżej 250 kg jest jej rejestracja w UDT. W celu maksymalnego skrócenia czasu całej procedury, wcześniej skompletuj całą dokumentację.